Donna vs. Megan TD1112 | 18:08
4 days ago
Anni vs. Mel TD1111 | 22:03
6 days ago
Isabel vs. Lucy TD1110 | 21:08
8 days ago
Melani vs. Monet TD1105 | 29:17
20 days ago
Kemala vs. Marlen TD1104 | 20:15
22 days ago
Mel vs. Pamela Queen TD1103 | 23:20
25 days ago
Jasmina vs. Naomi TD1101 | 20:01
29 days ago
Bianca vs. Jasmina TD1099 | 16:39
34 days ago
Ganet, Jane & Kemala TD1095 | 24:17
43 days ago
Kayla vs. Vera part 2 TD1091 | 21:45

First part on www.fighting-dolls.com.

53 days ago
Ganet vs. Pamela Queen TD1089 | 20:26
57 days ago
Kemala vs. Sonia TD1088 | 19:34
60 days ago
Kemala vs. Monet TD1084 | 32:45
69 days ago
Bella vs. Vera TD1082 | 20:17
74 days ago
Jasmina vs. Pamela Queen TD1080 | 20:50
78 days ago
Donna vs. Pamela Queen part 2 TD1078 | 22:49

First part on www.fighting-dolls.com.

83 days ago
Bella vs. Kayla TD1076 | 20:30
88 days ago
Donna vs. Vera TD1075 | 20:26
90 days ago
Loredana vs. Mel TD1074 | 29:13

Submission only.

92 days ago
Donna vs. Kayla TD1073 | 19:37
95 days ago
Ganet vs. Luna TD1068 | 20:54
106 days ago
Jasmina vs. Mel TD1065 | 20:41
114 days ago
Bella vs. Demi TD1062 | 21:40
121 days ago
Lolita vs. Sonia TD1061 | 22:04
124 days ago
Demi vs. Kayla TD1057 | 21:23
132 days ago
Lena vs. Luna TD1051 | 22:47
146 days ago
Donna vs. Mel TD1049 | 22:43
151 days ago
Bella vs. Lolita TD1048 | 19:34
153 days ago
Isabel vs. Jane TD1047 | 20:36
155 days ago
Donna vs. Isabel TD1045 | 20:20
160 days ago